Buletin informativ

Buletinul informativ (Legea nr. 544/2001) – Anexa 2 

 1. a) actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Regiei de Administrare a Domeniului Public și Privat Argeș R.A.

Constitutia Romaniei – Descarcă

Codul Civil  – Descarcă

Codul de Procedura civilă – Descarcă

Codul Fiscal – Descarcă

Codul de Procedura Fiscală – Descarcă

Legea nr.144 din 21 mai 2007 (republicată) privind înființarea ,organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate. – Descarcă

Legea nr.571 din 14 decembrie 2004 privind protecția personalului din autoritățile publice ,instituțiile publice si din alte unități care semnalează  incălcări ale legii. – Descarcă

Legea nr.53 din 24 ianuarie 2003 (republicată ) ) privind Codul muncii. – Descarcă

Legea nr.544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public. – Descarcă

Legea nr.82 din 24 decembrie 1991 ( republicată) a contabilității. – Descarcă

Legea nr. 15 din 7 august 1990 actualizată privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale. – Descarcă

Legea nr.98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice. – Descarcă

Hotărârea nr. 175 din 20.09.2010 a Consiliului Judeţean Argeș privind înființarea Regiei de Administrare a Domeniului Public și Privat Argeș R.A. – Descarcă

b) Regulamentul de organizare și funcţionare a aparatului propriu de specialitate al Regiei de Administrare a Domeniului Public și Privat ArgeșA

Regulamentul de organizare și funcţionare al Regiei de Administrare a Domeniului Public și Privat Argeș R.A – Descarcă

Organigrama Regiei de Administrare a Domeniului Public și Privat Argeș R.A – Descarcă

c) Numele și prenumele persoanei responsabile cu difuzarea informaţiilor publice.

    Responsabil cu difuzarea informaţiilor publice:

            –       Stan Ionela

–      Funcţie – referent de specialitate in administraţia publică-  Compartiment achiziţii

            publice și urmărire contracte

                     Adresa e-mail : ionela.stan@radpparges.ro

Nr .de tel/fax: 0248/266111

                    Str. Principală, nr.31, Comuna Bradu

d) coordonatele de contact ale Regiei de Administrare a Domeniului

        Public și Privat Argeș R.A

      http://radpparges.ro

Adresa : Str. Principală, nr.31, Comuna Bradu;

Fax: 0248/266111

Program de funcţionare

Luni – Joi – 08 – 16:30

Vineri – 08 – 14:00

e) audienţe

       Program de audienţe

         * Director General    Dumitru – Eduard Ciocnitu- Vineri :13.oo-14.00

      f) sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil – Deschide

     h) lista cuprinzând documentele de interese

1. Declarațiile de avere și de interese ale membrilor Consiliului de Administraţie.

2. Regulamentul de organizare și funcționare al Regiei de Administrare a Domeniului Public și Privat Argeș R.A.

3. Bugetul de venituri și cheltuieli aprobate în baza prevederilor legale.

4. Rapoartele anuale de activitate ale Consiliului de Administraţie.

5.  Plan managerial anual.

6. Situaţii financiare semestriale şi anuale.

7.  Documentele elaborate de comisiile de concurs şi respectiv de comisiile de soluţionare a contestaţiilor pentru concursurile organizate de Regia de Administrare a Domeniului Public și Privat Argeș R.A.

8.  Execuție bugetară lunară ,trimestrială și anuală.

9.  Contul de execuție bugetară.

10. Contracte de  prestări  servicii.

11. Hotărâri judecătorești irevocabile in care este parte Regia de Administrare a Domeniului Public și Privat Argeș R.A.

12. Planul  anual al achiziţiilor publice;

i)  lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii

Birou Resurse Umane , Prevenție și protecție în domeniul securității  și sănătății în muncă,Operare date

 •  Organigrama, Statul de funcții și Regulamentul de organizare și funcționare ale  Regiei de Administrare a Domeniului Public și Privat Argeș R.A.;
 • Documentații privind organizarea concursurilor de ocupare a posturilor  vacante;
 • Documentații privind numirea, eliberarea din funcții, detașarea, delegarea personalului din aparatul propriu;
 • Dosare profesionale si personale ale salariaților  din cadrul Regiei de Administrare a Domeniului Public și Privat Argeș R.A;
 • Dosare profesionale si personale ale membrilor Consiliului de Administrație din cadrul Regiei de   Administrare a Domeniului Public și Privat Argeș R.A;
 • Chestionare, raportări statistice și documentații privind monitorizarea numărului de posturi și a cheltuielilor de personal;
 • Planul anual de perfecționare profesională;
 • Adrese de răspuns la petiții și solicitări de informații în domeniul resurselor  umane, salarizare.
 • Adeverințe acordate salariaților Regiei de Administrare a Domeniului Public și Privat Argeș R.A la cererea acestora, necesare pentru unități bancare,  unități sanitare, medic de familie;
 • Graficul anual al programării concediilor de odihnă pentru anul următor și evidența anuală a concediilor de odihnă pentru personalul din cadrul  Regiei de Administrare a Domeniului Public și Privat Argeș R.A;
 • Declarații privind acordarea deducerilor suplimentare, conform Legii nr.571/2003 (*actualizată*) privind Codul fiscal;
 • Registrul REVISAL;
 • Documente solicitate de către salariați în vederea întocmirii dosarelor de pensionare.
 • Evidenţa concediilor medicale pentru personalul din cadrul Regiei de Administrare a Domeniului Public și Privat Argeș R.A;
 •  Întocmirea pontajelor lunare pentru salariaţii din cadrul Regiei de Administrare a Domeniului Public și Privat Argeș R.A;
 • Registrul declaraţiilor de avere;
 • Registrul declaraţiilor de interese;
 • Adrese către Agenţia Naţională de Integritate privind transmiterea copiilor  certificate ale declaraţiilor de avere şi de interese, conform prevederilor  legale;
 • Contracte individuale de muncă, acte adiţionale,decizii;
 • Documente privind completarea registrului REVISAL;
 • Liste de inventar şi procese verbale privind arhivarea documentelor;
 • Tematica pentru instruirea individuală a personalului la angajare şi la locul de muncă.
 • Plan de instruire,evaluare riscuri pe posturi;

              Compartimentul  Buget ,Financiar Contabilitate 

 •   Situaţia financiară centralizată semestrială şi anuală;
 • Documente privind evidenta contabilă, angajamente de plată, ordine de plată, note de comandă, note contabile; balanțe de verificare sintetice si  analitice, lunare , trimestriale si anuale;
 • Inventarul anual al Regiei de  Administrare a Domeniului Public și Privat  Argeș R.A;
 • Contul de execuție bugetară anual şi trimestrial;
 • Extrase de cont;
 • Registrul unic de control
 • Bugetul de venituri şi cheltuieli;
 • Întocmește documentația pentru proiectele de hotărâri în ceea ce privește aprobarea bugetului inițial.
 • Raportări financiare
 • Inventarele anuale, propunerile de casări, declasări şi disponibilizări pentru mijloace fixe, obiecte de inventar şi materiale pentru Regiei de Administrare a Domeniului Public și Privat  ArgeșA;
 • Memoriul justificativ de aprobare prin decizie a casărilor, declasărilor şi disponibilizărilor de către ordonatorul de credite şi valorificarea acestora;
 • Proiect de dispoziţie pentru efectuarea inventarierii anuale (sau ori de câte ori este nevoie în cursul anului) şi pentru casări mijloace fixe, obiecte de inventar, materiale;
 • Procese-verbale pentru casări;

             Compartiment juridic

 •  Acțiuni, întâmpinări, cereri reconvenționale ,căi de atac împotriva hotărârilor judecătorești ;
 • Dosare aflate pe rolul instanțelor judecătorești în  care Regia de  Administrare a Domeniului Public și Privat  Argeș R.A este parte;
 • Contracte de prestări servicii;

           Compartiment elaborare documentații tehnice, producție

 •  Situații de lucrări,devize lucrări  ;
 • Procese-verbale recepție lucrări   ;

                          Compatiment  achiziții publice,urmărire contracte      

 • Plan anual al achizitiilor publice
 • Dosarul achiziţiilor publice
 • Referate achiziţii;
 • Referate necesitate;
 • Scrisori, reclamaţii, plângeri prealabile si alte acte formulate și /sau soluţionate în baza Legii 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și întreaga documentaţie complementară

                     Serviciul logistică, transporturi,administrativ  

 • Note interne, referate, rapoarte – documente create pentru uz intern.
 • Rapoarte ( de constatare, de verificare și  de control), procese verbale de contravenție, referate de necesitate ;
 • Fișa activităților  zilnice pentru autovehicule;
 • Foi de parcurs pentru autovehicule;
 • Situația  centralizatoare a consumului de carburanți/luna pentru parcul auto     propriu al Regiei  de  Administrare  a Domeniului Public și Privat  Argeș R.A.  ;

                   Control financiar de gestiune

 • Programe de activitate anuale, trimestriale și lunare;
 • Raportari trimestriale către Consiliului de Administrație din cadrul Regiei de Administrare a Domeniului Public și Privat ArgeșA cu privire la exercitarea și rezultatele controlului  financiar de gestiune;

 j) modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a instituțiiei publice în situația în care persoana considerată vatamată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solitate

Modalitățile de contestare – Descarcă

Modele reclamație administrativă – Descarcă